Descriptions of historical topics offer broader information about military events and individuals who relate to the military heritage locations and stories that are found at that location. The selected topic will help you to find all of the linked locations and stories.

Groups of historical topics:

  • Military events and processes such as battles, sieges, the Kurzeme Cauldron, crises, operations, attacks, liberation, occupation and forcing;
  • Military individuals and personalities:  Colonels, generals, commanders of armies and battle units;
  • Military groups and formations:  Brigades, companies, armies, divisions, battalions, guerrillas, forest brothers, legionnaires, Karelians, Finnish jaegers, garrisons, Latvians in the Russian Empire, Latvian riflemen during World War I, the Northern Boys, the resistance movement;
  • Political groups and public organisations:  Political parties, the first social organisations, Bolsheviks, the National Security Committee, the KGB, the National Council;
  • Political events, regimes and situations:  Proclamation of independence, pacts, peace negotiations and treaties, the Cold War, the Iron Curtain, the arms race, the National Renaissance;
  • Military buildings, complexes, territories and weapons:  Caponiers, barricades, dugouts, wartime railroads, the Military Port, bases, pillboxes, missile and other military bases, fortifications, barriers, coastal defence batteries, missiles;
  • Crimes against individuals and humanity, criminal regimes:  Repressions, genocide, occupation, Holocaust, red terror, the Hitler-Stalin pact, concentration camps, totalitarian regimes;
  • Awards:  The Lāčplēsis War Order, etc.
MEVN
Kariniai įvykiai ir veiksmai

Kova, apgultis, Kuržemės katilas, krizės, operacijos, išpuoliai, išlaisvinimas, okupacija ir prievarta

MPRS
Kariniai veikėjai ir asmenybės

Pulkininkai, generolai, kariuomenių ir kovinių dalinių vadai

MGRP
Karinės grupės ir junginiai

Brigados, kuopos, armijos, divizijos, batalionai, partizanai, miško broliai, legionieriai, karelai, suomių jėgeriai, garnizonai, latviai Rusijos imperijoje, latvių šauliai Pirmojo pasaulinio karo metais, Šiaurės berniukai, pasipriešinimo judėjimas

PGRP
Politinės grupės ir visuomeninės organizacijos

Politinės partijos, pirmosios visuomeninės organizacijos, bolševikai, Nacionalinio saugumo komitetas, KGB, Nacionalinė taryba

PEVN
Politiniai įvykiai, režimai ir situacijos

Nepriklausomybės paskelbimas, paktai, taikos derybos ir sutartys, šaltasis karas, geležinė uždanga, ginklavimosi varžybos, Nacionalinis atgimimas

MBLD
Kariniai pastatai, kompleksai, teritorijos ir ginklai

Kariuomenė, barikados, žeminės, karo laikų geležinkeliai, Karo uostas, bazės, stribų postai, raketų ir kitos karinės bazės, įtvirtinimai, užtvaros, pakrančių gynybos baterijos, raketos

CRME
Nusikaltimai asmenims ir žmonijai, nusikalstami režimai

Represijos, genocidas, okupacija, holokaustas, raudonasis teroras, Hitlerio-Stalino paktas, koncentracijos stovyklos, totalitariniai režimai

AWDS
Apdovanojimai

Lačplėsio karo ordinas ir kt.